Certificats varis

De segona ocupació, d´obra nova, d´edificació existent, de compliment de normativa,…

Cèdula d´habitabilitat

Necessària per a la  venda o lloguer d´un habitatge .

Certificació d´Eficiència Energètica

Necessària per a la venda o lloguer d´un habitatge o local comercial.

Expedients de legalització

Per a edificis que no compten amb llicència i són legalitzables.

I.T.E. (Inspecció Tècnica d´Edificis)

És una revisió obligatòria que dóna la garantia als propietaris que el seu edifici no representa un perill per a la seguretat de les persones i té les condicions necessàries per al seu ús.

Aixecaments

Plànols de l´ estat actual de qualsevol edificació.

Estudis d´impacte i integració paisatgística