Arquitectura bioclimàtica

Dissenyem els edificis tenint en compte les condicions del lloc, aprofitant els recursos disponibles (materials, sol, vegetació, pluja, vents, etc.) per tal d´obtenir les condicions de comfort amb la menor demanda energètica possible. Projectem amb el criteri d´optimitzar l´eficiència energètica perquè a l´hora d´introduir les instal.lacions, aquestes arribin on l´arquitectura no ha pogut. Cal arribar a la demanda d´energia quasi nul.la.

Elecció de materials més sostenibles

Es poden escollir materials que no generin tants residus i que no siguin tan contaminants, reciclables o naturals; solucions constructives desmuntables, més lleugeres, …

Certificat d´Eficiència Energètica

És una de les eines que indica com es comporta energèticament un habitatge i què es pot fer per millorar-ho i estalviar energia. Aquest document informatiu conté la qualificació energètica que valora les emissions de CO2 derivades del consum energètic de l´edifici o part d´aquest. En funció del valor obtingut se li assigna una lletra que va des de la lletra A (més eficient) fins la G (menys eficient). A més dóna informació sobre les característiques energètiques dels tancaments (aïllament i estanqueïtat de l´edifici) i de les instal.lacions (sistemes de calefacció, de refrigeració i de producció d´aigua calenta).

És obligatori pels edificis de nova construcció, edificis existents (o parts d´aquests) que es venguin o lloguin a un nou arrendatari i en edificis en què una autoritat pública ocupi una superfície total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment per públic.

Té una validesa de 10 anys i el procediment és el següent: el propietari encarrega el certificat al tècnic competent; el tècnic inspeccions l´edifici (pis, local, casa, …) durant un temps aproximat d´una o dues hores; el tècnic elabora la certificació energètica qualificant l´habitatge o local de la A a la G i elabora les recomanacions de millora viables; el tècnic tramita la certificació a través de l´ICAEN (Institut Català de l´Energia de la Generalitat) per obtenir l´etiqueta, el tècnic llliura l´etiqueta i la certificació al propietari.

Recollida i aprofitament d´aigües pluvials o grises

Les aigües que es recullen en la coberta o en els espais exteriors de l´edifici es poden acumular en dipòsits adequats i aprofitar-les per al reg o per als inodors de l´edifici. També es poden recollir les aigües grises dels rentamans, dutxes  i banyeres i aprofitar-les per als inodors.

Energia

El comfort no s´ha d´aconseguir  amb els aparells mecànics, sinó des de l´arquitectura. L´ús d´energies renovables ens permetrà aprofitar els recursos naturals (sol, vent, terra), reduir l´emissió de CO2 degut als combustibles fòssils i reduir la despesa energètica. Per cobrir la demanda energètica amb altres sistemes, els triarem en funció del seu rendiment i del seu consum.